חוקת הקונפדרציה הישראלית פלסטינית

מבוא

אנו, בני העמים הפלסטיני והישראלי, מכוננים ומסמיכים בזאת את חוקת הקונפדרציה הישראלית-פלסטינית, במטרה לכונן שלום ושגשוג בין העמים, להשכין צדק, להבטיח רגיעה מבית, לקדם את רווחתם הכללית של העמים ולהבטיח את חירותנו וחירות הדורות הבאים הקונפדרציה הישראלית-פלסטינית תשמש כממשלת העמים, במטרה ליישב סכסוכים ולהבטיח התפתחותם העתידית, תוך שמירה על הגינות ושוויון.

אנו מאמינים כי העם הפלסטיני והעם הישראלי הינם שווי זכויות בפני החוק, המבטיח להם זכויות אדם וחירות. אנו מאמינים כי הקמתה של הקונפדרציה הישראלית-פלסטינית משרתת את שאיפותיהן של פלסטין וישראל. אין מטרת הקונפדרציה הישראלית-פלסטינית להחליף את ממשלותיהן הקיימות, או לחתור תחתן, ואף לא לבטל או לערער הסכמים קיימים בין הממשלות. אנו מאמינים כי העקרונות האמורים לעיל יושגו באמצעות התאחדות משותפת, שתהא מסורה לייצוג שני העמים, ותקדיש עבודתה לבניית קונצנזוס באמצעות עקרונות אלו.

פרק ראשון

סעיף 1

כל סמכויות החקיקה שיפורטו להלן, מוענקות בזאת לפרלמנט של הקונפדרציה. הפרלמנט ייקרא “הפרלמנט הישראלי-פלסטיני” ויורכב מכ-300 נציגים, ישראלים ופלסטיניים, שייבחרו מתוך מדינותיהם.

לצורך עריכת הבחירות הראשונות, תוואי המחוזות ייקבע בידי הוועדה המכוננת טרם הבחירות.

הוועדה המכוננת תקבע את מועדה, מיקומה ושיטת עריכתן של הבחירות הראשונות לקונפדרציה. בנוסף תקבע הוועדה המכוננת את המועד, המקום והצורה בהן יתנהלו אסיפות החקיקה ושיטת ההצבעה של הפרלמנט הראשון. לאחר מערכת הבחירות הראשונה, ייקבעו 300 המחוזות על ידי וועדה עצמאית. הוועדה תורכב מחברים ישראלים ופלסטינים, אשר עומדים בתנאי ההצבעה בבחירות הקונפדרציה, ואינם מועמדים לתפקיד בקונפדרציה או בפרלמנט. הוועדה וחבריה ימונו בהתאם לכללי המינוי שיופיעו להלן בפרק ראשון, סעיף 24.

מחוזות הקונפדרציה ייקבעו בצורה אקראית, בהתבסס על ריכוז אוכלוסייה. המחוזות יכול שייקבעו כיחידה אחת המורכבת מכמה תתי-מחוזות על פי ריכוז אוכלוסייה, וכן יכול שייקבעו בנפרד על מנת להתאימם לאתר מסוים או לאזור גיאוגרפי מסוים.

הוועדה העצמאית תודיע על המחוזות שנקבעו לפחות 180 יום טרם הבחירות לפרלמנט הישראלי-פלסטיני. המחוזות יהיו כפופים לשינויים מדי מערכת בחירות, כך שישקפו שינויים גיאוגרפיים או שינויים באוכלוסייה. הוועדה העצמאית תעשה את המרב על מנת לבצע חלוקה של המחוזות, כך שישקפו את האוכלוסייה כולה ואת כלל האזורים הגיאוגרפיים של ישראל ופלסטין. לוועדה יינתן שיקול דעת מלא לקבוע את חלוקת המחוזות בצורה פרקטית ויעילה, שתפעל לטובת בחירות הוגנות ושוויוניות.

סעיף 2

55% מחברי הפרלמנט הישראלים, ולאחר שניתנה הזדמנות סבירה ושווה לראשי הממשלות ולגופים המחוקקים, בהתאמה, להטיל וטו על הצעת החוק, או במידה ולא הוטל וטו כאמור לעיל תוך זמן סביר או כמפורט בהצעת החוק. פרק הזמן להטלת וטו, המפורט בהצעת חוק, יהא לא פחות משלושים יום, למעט הצעת חוק המוגדרת כחקיקת חירום, ובכפוף למתן הזדמנות שווה, הוגנת וסבירה להטלת וטו על ידי הממשלות והגופים המחוקקים. בטרם הוצאה לפועל של חוק חדש, הקונפדרציה תקבל לידיה הסמכה מפורשת מטעם הממשלה הפלסטינית או הישראלית, המסמיכה אותה לאכוף חוק זה בתחום השיפוט של הממשלה המאשרת

סעיף 3

הפרלמנט הישראלי-פלסטיני רשאי לחוקק חוקים הקובעים את מועדם, מקומם, אופיים וזהותם של הממשלות והגופים המחוקקים להם תוענק זכות הוטו. מועדן, מיקומם ושיטתן של הבחירות לקונפדרציה, כמו גם מועדן מיקומן ושיטתן של אסיפות חקיקה ושיטת ההצבעה, ייקבעו על ידי הפרלמנט.

סעיף 4

חוקים שאינם נוגעים לממשלה הישראלית או לממשלה הפלסטינית, יעברו בכפוף לתמיכה בהצבעה של 55% מחברי הפרלמנט הפלסטינים ו-55% מחברי הפרלמנט הישראלים, ללא מתן זכות וטו לממשלות האמורות או לגופים המחוקקים.

סעיף 5

חברי הפרלמנט הישראלי-פלסטיני ייבחרו מדי ארבע שנים על ידי תושבי המחוזות. הבחירות לפרלמנט ייערכו בתחומי ישראל ופלסטין. זכאי להצביע בבחירות יהיה תושב ישראל או פלסטין, המחזיק באזרחות ישראלית או פלסטינית כפי שהוגדרה על ידי ממשלות אלו בהתאמה, ואשר הגיע לגיל 18 ביום הבחירות.

סעיף 6

זכאי להיבחר לפרלמנט הישראלי-פלסטיני הוא מי שהגיע לגיל 21 ביום הבחירות, תושב ישראל או פלסטין, ותושב המחוז מטעמו הוא נבחר. עם הכרזת המועמדות, יצהיר המועמד על אזרחות המדינה מטעמה הוא פועל (ישראל או פלסטין). עם בחירתו של מועמד לפרלמנט, ייצג את ישראל או פלסטין לפי האזרחות המוצהרת למשך כל תקופת כהונתו, וייחשב לצורך מניין הנציגים של מדינה זו. יכול אדם להציג מועמדותו הן לפרלמנט הישראלי-פלסטיני והן לנשיאות הקונפדרציה. במידה ונבחר אותו מועמד הן לכהונה בפרלמנט והן לכהונה בממשלת הקונפדרציה, יהא על המועמד לבחור בין התפקידים תוך 30 יום מיום הבחירות. לא ישרת אדם בו-זמנית כחבר פרלמנט וכבעל תפקיד ברשות המבצעת של הקונפדרציה.

סעיף 7

למעט מערכת הבחירות הראשונה, ייערכו הבחירות לפרלמנט הישראלי-פלסטיני ולקונפדרציה 30 יום לפחות בטרם סוף תקופת כהונתו של הפרלמנט. נציגו של כל מחוז ייבחר ברוב קולות. במקרה של מחוז בעל תתי מחוזות, ייבחרו מספר נציגים בעל מספר הקולות הגבוה ביותר, בהתאמה למספר תתי המחוזות.

סעיף 8

במידה ויתפנה מושב בפרלמנט, ימונה למושב המועמד בעל מספר הקולות הגבוה ביותר לאחר המועמד הנבחר, מאותו מחוז. במידה ולא קיים מועמד כאמור, חבר הפרלמנט המחליף ימונה על ידי נציגות המחוז.

סעיף 9

כל חבר בפרלמנט הישראלי-פלסטיני יושבע בעת כהונתו בנוסח הבא: “הנני נשבע בזאת כי אמלא את חובותיי נאמנה כמחוקק בפרלמנט הישראלי-פלסטיני. אשמור, אבטיח ואגן על חוקת הקונפדרציה הישראלית-פלסטינית כמיטב יכולתי”.

סעיף 10

חברי הפרלמנט הישראלי-פלסטיני ייבחרו לכהונה של 4 שנים, ולכל חבר פרלמנט יהיה קול אחד לעניין הצבעות בפרלמנט. חברי הפרלמנט לא ייבחרו או ישרתו לתקופה העולה על שלוש כהונות או 12 שנים, הארוכה מבין השתיים.

סעיף 11

לפרלמנט הישראלי-פלסטיני תהא הסמכות הבלעדית להדיח את נשיא הקונפדרציה וסגנו, וכן כל חבר פרלמנט, פקיד או שופט מטעם הקונפדרציה. ישיבות הנוגעות להדחת בעל תפקידו, ייערכו תחת שבועה או הצהרה. בכל דיון הנוגע להרשעתו בפרלמנט של בעל תפקיד בקונפדרציה, יישבו בדין חבר פרלמנט פלסטיני וחבר פרלמנט ישראלי. לא יועמד לדין בפרלמנט בעל תפקיד בקונפדרציה מבלי אישורם בהצבעה של 55% מחברי הפרלמנט הפלסטינים ו-55% מחברי הפרלמנט הישראלים. לא יורשע ויודח בעל תפקיד ללא אישורם בהצבעה של 65% מחברי הפרלמנט הפלסטינים ו-65% מחברי הפרלמנט הישראלים.

סעיף 12

בכל העמדה לדין בפרלמנט, לא יינקטו צעדים מעבר להרחקה מהתפקיד ואיסור על כהונה, מילוי תפקיד או קבלת טובת הנאה מטעם הקונפדרציה. עם זאת, לאחר הרשעה בפרלמנט יהא בעל התפקיד המורשע חב בדין וחשוף בפני העמדה לדין פלילי על פי חוק.

סעיף 13

לפרלמנט הישראלי-פלסטיני תהא ההסמכות השיפוטית בכל הנוגע לבחירתם, כשרותם וחזרתם של חבריו.

סעיף 14

לפרלמנט הישראלי-פלסטיני תהא הסמכות לקבוע את סדרי עבודתו ולנקוט בצעדים נגד חבריו בגין הפרתם.

סעיף 15

ישיבות הפרלמנט הישראלי-פלסטיני והצבעות החברים בו יתועדו בכתב. דיוני הפרלמנט יהיו פתוחים בפני הציבור, יפורסמו ויועמדו לרשות הציבור.

סעיף 16

חברי הפרלמנט הישראלי-פלסטיני יהיו זכאים לקבל תמורה עבור שירותם, אשר תיקבע בחוק ותמומן מקופת הקונפדרציה.

סעיף 17

القسم   לחברי הפרלמנט הישראלי-פלסטיני תוענק חסינות מפני מעצר בעת שהייתם בפרלמנט ובדרכם ממנו ואליו, למעט במקרים של בגידה, פשע חמור או הפרת השלום. חבר פרלמנט לא ייחקר מחוץ לתחומו בכל הנוגע לדבריו שנאמרו בתחום הפרלמנט.

סעיף 18

לא יכהן חבר בפרלמנט הישראלי-פלסטיני בכל גוף מחוקק או ממשלתן של ישראל או פלסטין, במקביל לכהונתו בפרלמנט.

סעיף 19

הפרלמנט הישראלי-פלסטיני הנבחר הראשון יאשרר חוקה זו, בנוסח זה או בנוסח מתוקן, ברוב של 55% מחברי הפרלמנט הפלסטינים ו-55% מחברי הפרלמנט הישראלים. לאחר אשרור החוקה, יתקבל כל תיקון לחוקה בהצבעת רוב של 65% מחברי הפרלמנט הפלסטינים ו65% מחברי הפרלמנט הישראלים.

סעיף 20

החוק העליון בשטח הקונפדרציה יהיה החוק הישראלי והחוק הפלסטיני, בהתאמה. בכל התנגשות דינים בין חוקי הקונפדרציה לבין חוקי ישראל או פלסטין, תהא ידו של החוק המקומי על העליונה.

סעיף 21

חברי ממשלת הקונפדרציה יושבעו לנהוג לפי חוקה זו; אך לא יידרש כל בעל תפקיד ציבורי למבחן או שבועה המבוססת על אמונה דתית לצורך מילוי תפקיד בקונפדרציה.

סעיף 22

הפרלמנט הישראלי-פלסטיני לא יחוקק כל חוק הנוגע למוסדות דת, או חוק המגביל את חופש הדת; לא יחוקק כל חוק המגביל את חופש הביטוי או חופש העיתונות; לא יחוקק כל חוק המגביל את חופש ההתארגנות; לא יחוקק חוק המגביל את זכותו של אדם לעתור בגין עוולות שביצעה המדינה כנגדו.

סעיף 23

תוקפה של כל התחייבות חוזית של ממשלות ישראל ופלסטין שעמדה ערב קבלת חוקה זו, יישמר על ידי הקונפדרציה.

סעיף 24

לא ימונו ועדה או הרכב שיפוטי אלא אם כן הורכבו ממספר שווה של נציגים שנבחרו מטעם חברי הפרלמנט הפלסטינים, מטעם חברי הפרלמנט הישראלים, מטעם נשיא הקונפדרציה ומטעם סגן נשיא הקונפדרציה. לא ימונה אדם לוועדה או הרכב כאמור, אם הינו חבר בפרלמנט הישראלי-פלסטיני או בכל גוף מחוקק אחר של הקונפדרציה, או אם הינו חבר בממשלת הקונפדרציה, או אם הינו בעל תפקיד בכוחות הקונפדרציה או במשטרת הקונפדרציה. בעל תפקיד בוועדה או הרכב כאמור, הממונה מטעם הפרלמנט הישראלי פלסטיני, יושבע לתפקידו באותו נוסח בו הושבע הנציג הממנה

סעיף 25

הפרלמנט הישראלי-פלסטיני יהא רשאי לבטל וטו שהוטל על ידי נשיא הקונפדרציה, ברוב של 65% מחברי הפרלמנט הישראלים ו-65% מחברי הפרלמנט הפלסטינים, לכל הפחות. לא יבטל הפרלמנט הישראלי-פלסטיני וטו שהוטל על ידי ממשלת פלסטין ו/או ממשלת ישראל.

סעיף 26

כל פרשנות של סעיפי חוקה זו תיעשה על פי נוסח החוקה בשפה האנגלית

סעיף 27

מועד הבחירות הראשונות לקונפדרציה יחול ב-12 בדצמבר, 2012, והן תימשכנה לפרק זמן שייקבע בהמשך על ידי וועדת הקונפדרציה. מערכת בחירות זו והבאות אחריה ייערכו באופן המשרת את צרכי העם הפלסטיני והעם הישראלי, ובצורה הנוחה ביותר.

סעיף 28

חברי ממשלת הקונפדרציה יושבעו לתפקידם תוך 45 יום מיום הכרזת תוצאות הבחירות. תוצאות הבחירות יאומתו על ידי וועדת הקונפדרציה. כל חברי הקונפדרציה יושבעו בעל פה או בכתב או בכל אופן אחר המבטיח ביטוי נאמן וכנה של השבועה או ההצהרה.

סעיף 29

בעל תפקיד בקונפדרציה, בין אם נבחר בהצבעה או מונה לתפקידו, יישא בתפקיד עד מועד הבחירות שלאחר מינויו, ויהא רשאי להתמודד בבחירות אלו בכפוף לתנאי הזכאות להיבחר.

פרק שני

סעיף 1

הסמכות הביצועית של הקונפדרציה תהא נתונה לנשיא הקונפדרציה ולסגנו. על נשיא הקונפדרציה וסגן נשיא הקונפדרציה להיות תושבים ואזרחים של ישראל או פלסטין, בהתאמה. נשיא הקונפדרציה וסגנו ייבחרו יחד ברוב קולות בבחירות הכלליות, שייערכו במקביל לבחירות לפרלמנט הישראלי-פלסטיני. המועמד בעל מספר הקולות הגבוה ביותר ישרת כנשיא הקונפדרציה בשנתיים הראשונות לכהונה. המועמד בעל האזרחות השונה מהנשיא, ובעל מספר הקולות השני הגבוה ביותר, ישרת כסגן הנשיא למשך השנתיים הראשונות לכהונה. בתום השנתיים הראשונות של תקופת הכהונה, יחליפו נשיא הקונפדרציה וסגן נשיא הקונפדרציה את התפקידים ביניהם

סעיף 2

נשיא הקונפדרציה וסגנו ייבחרו לתקופה בת 4 שנים, במהלך הבחירות הכלליות לפרלמנט הישראלי-פלסטיני. לנשיא הקונפדרציה תהא הסמכות להטיל וטו על חקיקת הפרלמנט הישראלי-פלסטיני, כל עוד לא הוטל וטו על ידי ממשלת ישראל או ממשלת פלסטין.

לנשיא הקונפדרציה תהא נתונה הסמכות להוציא צו מנהלי בר תוקף ל-90 יום, לצורך מימוש סמכויות הביצוע שלו ו/או של סגן נשיא הקונפדרציה. צו מנהלי כאמור יהא כפוף לחובותיו של הנשיא מכוח חוקה זו, ולפרלמנט הישראלי-פלסטיני נתונה הסמכות לבטל צו זה ותקנות מנהליות נוספות ברוב של 65% מחברי הפרלמנט הישראלים ו-65% מחברי הפרלמנט הפלסטינים.

נשיא הקונפדרציה ימנה מזכירים ושרים לממשלת הקונפדרציה, בכפוף לאישור המינוי בפרלמנט ברוב של 55% מחברי הפרלמנט הישראלים ו-55% מחברי הפרלמנט הפלסטינים. בעלי תפקיד אלו יושבעו לתפקידם כאמור בחוקה זו. בעל תפקיד בממשלת הקונפדרציה לא ישרת במקביל בתפקיד נוסף בממשלת ישראל או בממשלת פלסטין.

סגן נשיא הקונפדרציה הישראלית-פלסטינית ישמש גם כמפקדם העליון של כוחות המשטרה של הקונפדרציה. לנשיא הקונפדרציה תהא הסמכות להתקשר באמנות בינלאומיות עם מדינות אחרות, בכפוף לאשרור האמנה על ידי הפרלמנט הישראלי-פלסטיני , ובכפוף לזכות הוטו של ממשלת ישראל וממשלת פלסטין, כאמור בפרק ראשון, סעיף 2.לנשיא הקונפדרציה ולסגנו תהא נתונה הסמכות לחון כל אדם בנוגע לכל הפרה של חוק בתחום השיפוט של הקונפדרציה. לפרלמנט הישראלי-פלסטיני תהא נתונה הסמכות לבטל חנינה זו ברוב של 55% מחברי הפרלמנט הישראלים ו-55% מחברי הפרלמנט הפלסטינים, או ברוב של 65% ממניין הנציגים של אחת המדינות

סעיף 3

לא ייבחר אדם לתפקיד נשיא הקונפדרציה או לתפקיד סגן נשיא הקונפדרציה לתקופה העולה על שתי כהונות או 8 שנים, הארוכה מבין השתיים.

סעיף4 

זכאי לכהן בתפקיד נשיא הקונפדרציה או סגן נשיא הוא מי שהינו תושב ואזרח ישראל או פלסטין, והגיע לגיל 35 ביום הבחירות.

סעיף 5

בכל מקרה של סיום כהונת נשיא הקונפדרציה בשל הדחה, התפטרות, מוות או היעדר יכולת למלא את חובות התפקיד, יועברו סמכויות הנשיא למועמד שהשיג את מספר הקולות הגבוה ביותר לאחר הנשיא הנבצר, באותה מערכת בחירות, ובלבד שאותו מועמד הינו בעל אזרחות כשל הנשיא. במידה ואין בנמצא מועמד כאמור, ייערכו בחירות מיוחדות תוך 90 יום מיום הכרזת הנבצרות. נבצרות של נשיא הקונפדרציה תוכרז על ידי הפרלמנט הישראלי-פלסטיני או על ידי הנשיא עצמו.

סעיף 6

בכל מקרה של סיום כהונת סגן נשיא הקונפדרציה בשל הדחה, התפטרות, מוות או היעדר יכולת למלא את חובות התפקיד, יועברו סמכויות סגן הנשיא למועמד שהשיג את מספר הקולות הגבוה ביותר לאחר סגן הנשיא הנבצר, באותה מערכת בחירות, ובלבד שאותו מועמד הוא בעל אזרחות כשל סגן הנשיא. במידה ואין בנמצא מועמד כאמור, ייערכו בחירות מיוחדות תוך 90 יום מיום הכרזת הנבצרות. נבצרות של סגן נשיא הקונפדרציה תוכרז על ידי הפרלמנט הישראלי-פלסטיני או על ידי סגן הנשיא עצמו.

סעיף 7

במקרה של נבצרות נשיא הקונפדרציה וסגן נשיא הקונפדרציה בו זמנית, בשל מוות, התפטרות או חוסר יכולת למלא את חובות התפקיד, יועברו סמכויותיהם לשני המועמדים שזכו במספר הקולות הגבוה ביותר לאחר נשיא הקונפדרציה וסגן נשיא הקונפדרציה, באותה מערכת בחירות. מועמדים אלו ימלאו את תפקיד נשיא הקונפדרציה וסגן נשיא הקונפדרציה, בהתאמה, לאותה תקופת כהונה כשל הנשיא וסגן הנשיא הנבצרים. במידה ואין בנמצא מועמדים כאמור, ייערכו בחירות מיוחדות תוך 90 יום מיום הכרזת הנבצרות. נבצרותם של נשיא הקונפדרציה וסגן נשיא הקונפדרציה תוכרז על ידי הפרלמנט הישראלי-פלסטיני או על ידי הנשיא וסגן הנשיא עצמם.

סעיף 8

נשיא הקונפדרציה וסגנו יהיו זכאים לקבל מהקונפדרציה תמורה עבור מילוי תפקידם.

סעיף 9

בטרם כניסה לתפקידם, יושבעו נשיא הקונפדרציה וסגן נשיא הקונפדרציה בנוסח הבא: “הנני נשבע בזאת לשרת נאמנה בתפקידי כנשיא/סגן נשיא הקונפדרציה הישראלית-פלסטינית, אשמור, אבטיח ואגן על חוקת הקונפדרציה הישראלית-פלסטינית כמיטב יכולתי”.

סעיף 10

לנשיא הקונפדרציה ולסגן נשיא הקונפדרציה תהיינה נתונות כל הסמכויות המפורטות בחוקה זו ומוענקות על ידי הגוף המחוקק של הקונפדרציה, בכפוף לזכות הוטו של ממשלת ישראל וממשלת פלסטין, כאמור בפרק ראשון לחוקה.

סעיף 11

בכל מקרה של הרשעה בבגידה, שוחד או פשעים חמורים, תופסק כהונתם של בעלי התפקידים הבאים: נשיא הקונפדרציה, סגן נשיא הקונפדרציה, חברי הפרלמנט הישראלי-פלסטיני, שופטי בתי המשפט של הקונפדרציה, כל נושא משרה ציבורית אחרת בקונפדרציה.

פרק שלישי

סעיף 1

הסמכות השיפוטית בתחומי הקונפדרציה תהא נתונה לבית המשפט העליון ובתי משפט נוספים כפי שיוקמו ויוסמכו על ידי הפרלמנט הישראלי-פלסטיני. בבתי המשפט יכהנו מספר שווה של שופטים ישראלים ושופטים פלסטינים. בכל דיון יישבו מספר שווה של שופטים ישראלים ושופטים פלסטינים. כל שופטי בתי המשפט של הקונפדרציה ימונו על ידי נשיא הקונפדרציה וגן נשיא הקונפדרציה, ומינוים יאושר על ידי הפרלמנט הישראלי-פלסטיני. בכל מקרה של נבצרות שופט מתפקידו, נשיא הקונפדרציה או סגן הנשיא ימנו תחתיו שופט אחר בעל אותה אזרחות, ומינוי זה יהא כפוף לאישור הפרלמנט הישראלי-פלסטיני

סעיף 2

לבתי המשפט של הקונפדרציה תהא הסמכות השיפוטית לדון בכל בקשה החוסה תחת חוקה זו וחוקי הפרלמנט הישראלי-פלסטיני. סמכותם של בתי המשפט של הקונפדרציה תהא מוגבלת לחוקים שאינם כפופים לזכות הוטו של ממשלת ישראל או ממשלת פלסטין, למעט סוגיות הנוגעות לענייניה הפנימיים של הקונפדרציה עצמה

סעיף 3

כל דיון בבתי המשפט של הקונפדרציה יידון בפני מספר שווה של שופטים ישראלים ושופטים פלסטינים, והחלטות ההרכב יתקבלו ברוב רגיל. בכל מקרה בו לא ניתן להגיע החלטה ברוב רגיל, יוסר שופט אחד מן ההרכב בדרך של הגרלה. בכל הכרעה שיפוטית נגד אזרח ישראלי או פלסטיני או ישות ישראלית או פלסטינית, יהא רוב לשופטים בעלי אזרחות כשל האדם או הישות בעניינם מתקבלת ההכרעה.

סעיף 4

לכל הכרעה שיפוטית בבתי המשפט של הקונפדרציה, למעט החלטה הנוגעת לעניינה הפנימיים של הקונפדרציה, יחול עיכוב ביצוע אוטומטי של 60 יום. בפרק זמן זה ניתן לערער על ההחלטה לבית משפט ישראלי או פלסטיני, בכפוף לחוק הנוהג באותה מערכת משפטית. בערעור כאמור ניתן יהיה להפוך או לשנות את הכרעת בית המשפט של הקונפדרציה, כולה או מקצתה, בכפוף לחוק הנוהג במערכת המשפטית בה נידון הערעור. כל החלטה הנוגעת לענייניה הפנימיים של הקונפדרציה תהא תקפה וסופית עם קבלת ההכרעה בבית המשפט העליון של הקונפדרציה

סעיף 5

מערכת המשפט של הקונפדרציה תיתן תוקף ותכבד כל הכרעה שיפוטית שתתקבל על ידי מערכת המשפט הישראלית או הפלסטינית.

הגדרות:

“הקונפדרציה” – הקונפדרציה הישראלית-פלסטינית

“פלסטין” – שטחי הגדה המערבית ורצועת עזה

“ישראל” – כל שטח מדינת ישראל הנמצא תחת שליטתה של ממשלה ישראלית

“תושב” – אדם אשר מושב הקבע שלו מצוי בישראל או בפלסטין לפחות 180 יום טרם הבחירות

“אזרח ישראלי” – כל אדם המוכר כאזרח ישראלי על ידי החוק הישראלי

“אזרח פלסטיני” – כל אדם המוכר כאזרח פלסטיני על ידי החוק הפלסטיני

“אזרחות שונה” – עבור אזרח ישראלי, אזרחות שונה תהא אזרחות פלסטינית. עבור אזרח פלסטיני, אזרחות שונה תהא אזרחות ישראלית.

כל האמור במסמך זה בלשון זכר, משמעו גם בלשון נקבה.

Join Us for the
Israeli Palestinian Peace Simulation

Thank you for your interest. We are conducting collaborative, interactive and thought-provoking Zoom events to demonstrate how peace between the Israelis and the Palestinians with a common government is possible. Please sign up and we will send you an invitation with a link and a password.

* indicates required

Recording of the June 9, 2024, simulation with Ori Yehudai

Recording of the June 9, 2024, simulation with Ori Yehudai

Josef AvesarJun 10, 20241 min read

One hundred percent of the participants who voted agreed that a common federal government for Israel and Palestine would bring peace. Eighty-nine percent of the participants who voted do not think that the Israeli and/or Palestinian governments are capable of rebuilding Gaza. The IPC parliament voted overwhelmingly in favor of the IPC constitution, agreed to give veto power to the Israeli and Palestinian governments on legislation that violates their sovereignty,…

Recording of the May 26, 2024 IPC simulation with professor Avner Cohen

Recording of the May 26, 2024 IPC simulation with professor Avner Cohen

Josef AvesarMay 26, 20241 min read

Ninety-three percent of the participants voted in favor of a common federal government for Israel and Palestine. Eighty-seven percent of the participants voted that Israel is not a safe place for Jews. The IPC parliament ratified a common constitution for…

Recording of the April 28,2024 simulation with Tony Klug

Recording of the April 28,2024 simulation with Tony Klug

Josef AvesarApr 28, 20241 min read

The Parliament passed a constitution, voted to give a veto power to the Israeli and Palestinian governments on issues in which they are indispensable, voted on a way to rebuild Gaza and Southern Israel. They also voted to set a…

Recording of the April 14, 2024, simulation with Ziad AbuZayyad

Recording of the April 14, 2024, simulation with Ziad AbuZayyad

Josef AvesarApr 14, 20241 min read

Ninety Four percent of the participants supported a common federal government for the people of Israel and Palestine. The IPC parliament ratified a constitution, voted to give a veto power to the Israeli and Palestinian governments on issues in which…